DOKTER DIERENARTS HENRI VAN LIERDE

Consultatie:
4 Bonaventurestraat
1090 JETTE

CONSULTATIE - HUISBEZOEK
OP AFSPRAAK

Tel 24/7:
0475 72 40 78

Vragen, informatie?

E-mail demodex@skynet.be
Tel. 0475 72 40 78

Vervanging in
dringende gevallen

Dr. Ilse huysegoms en
Dr. Peter Mievis:

T. 0475 24 81 29

Vet Emergency
24h/24h - 7d/7d
T. 02 644 24 24

Consultatie, huisbezoek

Bel 0475 72 40 78
Maandag 19-20u
Dinsdag 14-15u
Donderdag 14-15u en 19-20u
en op afspraak.
Permanentie in geval van urgentie

Artikels

Oorzaken van abnormaal verhoogde speekselvloei

Verhoogde speekselvloei, of ptyalisme, hyperptyalisme, polysialie of nog sialorrhea, (engels) drooling is een vaak voorkomende klacht bij anamnese. Het is een kostbare richtlijn in de diagnose van verschillende aandoeningen  … 

Anorexia: gebrek aan eetlust bij de kat.

De kat is strikt carnivoor. Maar vleeseters nemen ook de ingewanden van hun prooien op, hierin bevinden zich vitamines en mineralen die de graseters in hun magen kunnen aanmaken, en die ook onontbeerlijk zijn bij vleeseters  … 

Katten met een nierziekte,

of katten met stoornissen van de lagere urinewegen moeten veel drinken. Maar hoe kan men dat verwezenlijken?

Kies een recipiënt waaruit de katten graag drinken: glas, keramiek wordt verkozen boven plastiek  … 

Radioactiviteit infofiche.

Radiopathie, ook genaamd: stralingsziekte, mal des rayons, syndrome aigu d’irradiation, zijn aandoeningen veroorzaakt door radioactieve straling.

Er zijn twee manieren om bestraald te geraken  … 

Voeding van het konijn.

Men moet een onderscheid maken tussen voeding van productiedieren en huiskonijnen. Productiedieren dienen op een korte tijd vlees aan te zetten, en kunnen krachtvoer gebruiken; laboratoriumdieren hebben ook een korte levensduur, en de kweek ervan vergt ook energie.

Huiskonijnen moeten hun voeding echter gelijkstellen aan dat van in het wild levende dieren  … 

Thanasia.

'thanasia°' 'tachythanasia°': acute sterfte, dood, mort, mortalité.

Dit symptoom kan alleenstaand zijn, zonder prodromale fase. In andere gevallen is de dood gemakkelijk verklaarbaar door de pathologie. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen, acute sterfte (binnen de 24 uur na verschijnen van symptomen) en onvoorziene sterfte.  … 

OSPD

De eerstelijns dierenartsenpraktijk bestaat voornamelijk uit het beheren van de eenvoudige aandoeningen met hun behandelingen; medicamenteus vaak —en chirurgisch tot een variabel niveau— afhankelijk van de dierenarts. Vaccinaties, zoötechnische (castraties) handelingen, prestaties rond de diergeneeskundige dienstverlening aan de maatschappij,… behoren tot de eerstelijns diergeneeskunde.

Maar de eerstelijns diergeneeskunde is ook de allereerste ondersteuning van zwaardere pathologie, net zoals het onder handen nemen van minder bekende pathologiën, zeldzame ziekten, emergerende ziekten en zoönosen. In een belangrijke fractie van de gevallen wordt de behandeling op dit niveau ondernomen en zelfs verder beheerd. Aandoeningen welke tweedelijns diergeneeskunde behoeven, dienen op het eerstelijns niveau zoveel mogelijk en zo vlug mogelijk onderkend en gediagnosticeerd te worden. De tijd kan dringen in vele gevallen.

Een diagnose op eerstelijns niveau is zeer vaak mogelijk en gewenst. Uitstel van diagnose tot op het niveau van doorverwijzing is steeds nefast. Op het eerstelijns niveau wordt de hulp van medische beeldvorming en van klinische biologie niet geassimileerd met doorverwijzing sensu stricto.

De eerstelijns diergeneeskunde is de belangrijkste schakel in het gehele genezingsproces, en ook de moeilijkste schakel. Essentieel op dit niveau is de menselijke begeleiding, de vertrouwensrelatie die hier met de patiënt of eigenaar moet ontstaan.

Het is helaas ook op eerstelijns niveau dat misverstanden ontstaan: te grote verwachtingen die niet worden ingevuld; ziektesymptomen die nog niet volledig tot uiting gekomen zijn, waardoor diagnose nog niet kan gesteld worden. Hier begint dan het dwaalspoor naar andere eerstelijnspractici. De ziekte bereikt dan na enige tijd haar volle expressie, de diagnose wordt dan evident en gemakkelijker. De initiële practicus wordt belast met de schuld van faling of uitstel van de behandeling. Dikwijls neemt de dierenarts-opvolger geen moeite om de moeilijkheid van diagnosestellen toe te lichten, vaak met als gevolg klachten bij de Orde der Dierenartsen.

Eerstelijns diergeneeskunde is de moeilijkste, maar ook edelste schakel van de diergeneeskunde.

Maar hiervoor is een goede —zeer goede— kennis van de pathologie onontbeerlijk. Aangezien deze kennis onmogelijk door het geheugen alleen beheerd kan worden, is een perfecte organisatie van kennisdata van vitaal belang. Ook moet permanent bijgeschoold worden en moet het gigantisch aanbod van publicaties uitgebaat worden en op een bruikbare manier in een systematisch stelsel opgeslagen worden voor gebruik. Gegevens moeten ook geventileerd worden over verschillende rubrieken. In het bijzonder de symptomatologie (die vermeld wordt in de publicaties over pathologische processen) moet teruggekoppeld worden naar lijsten die de basis vormen van differentiaaldiagnose.

Dit is de taak die «Online Systematiek van de Pathologie en Differentiaaldiagnose - OSPD» zich vooropgesteld heeft. OSPD berust op data die reeds verzameld werd sinds 1966 en die permanent wordt aangevuld. De opbouw van een finale en bruikbare database is nog niet voltooid. De site van OSPD geeft een deel van de verwezenlijkingen prijs. Publicaties zijn in voorbereiding. Een eerste versie van de rubriek «anamnese» is in opbouw. Op de site kan de systematische structuur van de pathologie gedownload worden. Deze bestaat enkel uit titels en is bedoeld om persoonlijke nota’s op een sytematische manier op te slaan voor later gebruik.

OSPD

Lees verder… op Facebook »