Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Dierenarts Henri Van Lierde, met de domeinnaam www.veterinaire-veearts-vanlierde.be, hierna genaamd 'de Website'.

Deze Website is gecreëerd en wordt beheerd door Henri Van Lierde, met adres te 1090 Jette, Bonaventurenstraat 4, ondernemingsnummer 0 558 711 387.

Als u meer informatie wenst kan u contact opnemen per telefoon, per e-mail of per post:

Dierenarts Henri Van Lierde
Bonaventurenstraat, 4
1090 Jette
TEL 0475 72 40 78
email: demodex@skynet.be

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar zijn, of strijdig zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Dierenarts Van Lierde behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Artikel 2: Intellectuele rechten

De intellectuele eigendomsrechten van de Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen behoren toe aan Dierenarts Van Lierde. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud dewelke door de gebruiker op de Website wordt geplaatst behoren toe aan de gebruiker.

Artikel 3: Toegang tot de Website

Dierenarts Van Lierde biedt u geen garantie dat de website ten allen tijde toegankelijk is. Daarenboven kan de toegang onderbroken zijn bv. wegens onderhoud en update, ingevolge storingen of enige andere technische reden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Deze Website is bestemd om informatie te verstrekken over Dierenarts Van Lierde.

Dierenarts Van Lierde is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van de Website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Dierenarts Van Lierde biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

Dierenarts Van Lierde is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Dierenarts Van Lierde gewaarschuwd werd voor deze schade.

Zo is Dierenarts Van Lierde evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Dierenarts Van Lierde is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.

Artikel 5: Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Dierenarts Van Lierde kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze websites door Dierenarts Van Lierde.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd zijn.